درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آزمون سطح ۵ : معاون مدیر کل و نماینده هیاتهای حل اختلاف در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آزمون سطح ۵ : معاون مدیر کل و نماینده هیاتهای حل اختلاف
نوع دوره :
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف