درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره کاربری کایاکو ( ویژه مشهد ) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره کاربری کایاکو ( ویژه مشهد )
نوع دوره :
ماهیت دوره : مالی
سطح دوره :

سرفصل

اهداف