پرتال توسعه علوم راهبردی ایده

مرکز آموزش های آزاد ایده

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریال ظرفیتبرگزارکننده 
1396-90
آشنائی با نرم افزارهای مدیریت پروژه
20 ساعت

رایگان
5ستاد مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-93-65
اهمیت ثبت اختراعات در صنایع شیمیا
1 ساعت

قابل پرداخت : 1,000,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

ویژه دانشجویان ممتاز

تکمیل ظرفیتستاد مرکزی
B1-94-70
اکسل برای مدیران بازار یابی
با نگاهی به نرم افزارها
30 ساعت

رایگان
10ستاد مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-88-654449
تست کد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

ویژه دانشجویان ممتاز

12ستاد مرکزی ثبت نام
ثبت نام
1398-11
مدیریت انگیزش کارکنان
15 ساعت

قابل پرداخت : 2,250,000
شرایط تخفیف تا 10 درصد

ویژه دانشجویان ممتاز

18ستاد مرکزی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۵ ردیف