پرتال آموزش شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

آموزش های تخصصی کوتاه مدت Training Center

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دوره :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه / ریالظرفیتبرگزارکننده 
1396-90
آشنائی با نرم افزارهای مدیریت پروژه
20 ساعت

رایگان
۴دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
B1-88-654449
تست کد
20 ساعت

قابل پرداخت : 1,000
۱۱دفتر مرکزی ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲ ردیف