تماس با ما
جهت ارتباط با مجموعه از شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید.

ستاد
تلفن : ۰۲۱۴۹۱۱۲۰۰۰
فاکس : ۴۹۱۱۲۰۰۰
صندوق پستی : ۱۲۳
آدرس : استان تهران، تهران، بزرگراه جلال آل احمد