سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    خوش آمد 1398/10/14
ارزیابان محترم به سامانه مدیریت عملکرد سازمان خوش آمديد

 

 

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )