سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    تکمیل سیکل های ارزیابی
  • 2/2
    خوش آمد 1398/10/14

همکاران محترم ضمن تشکر صمیمانه خواهشمندیم در تکمیل فرم های عملکرد افراد دقت و رعایت انصاف را مبذول فرمایید.

معاونت سرمایه های انسانی

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )