سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    درج ثبت وقایع حساس 1400/04/12
  • 2/2
    تبریک

ارزیابان محترم خواهشمندیم با توجه به مهلت مقرر، مراحل ثبت وقایع حساس را در نرم افزار درج نموه.

احتراما خواهشمندیم تناسب ارزش های اخلاقی و واقعیت هارا در تکمیل فرم ها رعایت فرمایید.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )