سایت رسمی شرکت ایده | فهرست مشاغل |
بانک جامع اطلاعات مشاغل
مشاغل مدیریت
مشاغل تجاری و فعالیت های مالی
مشاغل کامپیوتر و ریاضی
مشاغل معماری و مهندسی
مشاغل زندگی ، فیزیکی و علوم اجتماعی
مشاغل اجتماعی و خدمات اجتماعی
مشاغل حقوقی
مشاغل آموزش و پرورش ، آموزش ، کتابخانه
مشاغل هنر ، سرگرمی ، ورزشی و رسانه ها
مشاغل بهداشت و درمان پزشکی
مشاغل بهداشت و درمان پشتیبانی
مشاغل خدمات حفاظتی
مشاغل مرتبط با تهیه غذا و خدمات مرتبط
مشاغل نظافت و نگهداری ساختمان و محیط
مشاغل مراقبت ها و خدمات شخصی
فروش و مشاغل مرتبط
مشاغل دفتر پشتیبانی و اداری
مشاغل کشاورزی ، ماهیگیری ، جنگلداری
مشاغل ساخت و استخراج
مشاغل نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری
مشاغل تولید
مشاغل حمل و نقل و انتقال اجسام
مشاغل ویژه نظامی
O*NET OnLine
فهرست مشاغل
کدOccupationشغل
11-1011.00Chief Executivesمدیر اجرایی
11-1011.03Chief Sustainability Officersرییس دفتر توسعه پایدار
11-1021.00General and Operations Managersمدیر کل و مدیر عملیات
11-1031.00Legislatorsقانون گذار
11-2011.00Advertising and Promotions Managersمدیر تبلیغات و توسعه
11-2011.01Green Marketersبازاریاب سبز
11-2021.00Marketing Managersمدیر بازاریابی
11-2022.00Sales Managersمدیر فروش
11-2031.00Public Relations Managersمدیر روابط عمومی
11-3011.00Administrative Services Managersمدیر امور اداری
11-3021.00Computer and Information Systems Managersمدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی
11-3031.00Financial Managersمدیر مالی
11-3031.01Treasurers and Controllersخزانه دار و کنترل کننده
11-3031.02Financial Managers, Branch or Departmentمدیر مالی شعب یا بخش
11-3040.00Human Resources Managersمدیر منابع انسانی
11-3041.00Compensation and Benefits Managersمدیر پرداخت غرامت و مزایا
11-3042.00Training and Development Managersمدیر آموزش و توسعه
11-3049.00Human Resources Managers, All Otherمدیر منابع انسانی، سایر
11-3051.00Industrial Production Managersمدیر تولید صنعتی
11-3051.01Quality Control Systems Managersمدیر سامانه های کنترل کیفیت
11-3051.02Geothermal Production Managersمدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal)
11-3051.03Biofuels Production Managersمدیر تولید برق زیست-سوختی (Biofuel)
11-3051.04Biomass Production Managersمدیر تولید برق زیست-توده ای (Biomass)
11-3051.05Methane/Landfill Gas Collection System Operatorsاپراتور سیستم جمع آوری گاز متان/محل های دفن زباله
11-3051.06Hydroelectric Production Managersمدیر تولید برق آبی
11-3061.00Purchasing Managersمدیر خرید
11-3071.00Transportation, Storage, and Distribution Managersمدیر حمل و نقل، انبار و توزیع
11-3071.01Transportation Managersمدیر حمل و نقل
11-3071.02Storage and Distribution Managersمدیر انبار و توزیع
11-9011.00Farm, Ranch, and Other Agricultural Managersمدیر مزارع، دامداری و سایر بخش های مرتبط با کشاورزی
11-9011.01Nursery and Greenhouse Managersمدیر پرورشگاه های گل و گیاه و گل خانه ها
11-9011.02Crop and Livestock Managersمدیر محصول کشاورزی و دام
11-9011.03Aquacultural Managersمدیر آبزی پروری
11-9012.00Farmers and Ranchersکشاورز و مزرعه دار
11-9021.00Construction Managersمدیر عمرانی
11-9031.00Education Administrators, Preschool and Child Care Center/Programمدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها
11-9032.00Education Administrators, Elementary and Secondary Schoolمدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه
11-9033.00Education Administrators, Postsecondaryمدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی
11-9039.00Education Administrators, All Otherمدیر آموزش و پرورش، سایر
11-9039.01Distance Learning Coordinatorsهماهنگ کننده آموزش از راه دور
11-9039.02Fitness and Wellness Coordinatorsهماهنگ کننده بخش ورزش و سلامت
11-9041.00Engineering Managersمدیر مهندسی
11-9041.01Biofuels/Biodiesel Technology and Product Development Managersمدیر توسعه تولید و فن آوری زیست سوخت/زیست دیزل (Biofuels/Biodiesel)
11-9051.00Food Service Managersمدیر خدمات غذایی
11-9061.00Funeral Directorsمدیر مراسم خاک سپاری
11-9071.00Gaming Managersمدیر بازی
11-9081.00Lodging Managersمدیر اسکان
11-9111.00Medical and Health Services Managersمدیر خدمات پزشکی و بهداشتی
11-9111.01Clinical Nurse Specialistsمتخصص پرستاری بالینی
11-9121.00Natural Sciences Managersمدیر علوم طبیعی
12345678910...